وبلاگ

کلمه IP به چه معناست؟؟

مفهوم-کلمه-ip

کلمه IP به چه معناست؟؟

کلمه IP براساس استاندارد 2868 ایران و IEC529
درجه حفاظت سنسورها و دستگاههای ابزاردقیق از نظر نفوذ آب و اشیای خارجی و همچنین تحمل در برابر ضربه های خارجی بر اساس شماره IP مطابق استاندارد 2868 ایران زیر عنوان طبقه بندی درجات پوششها در لوازم الکتریکی یا IEC529 طبقه بندی میشود.
حروف I و P به معنای حفاظت بین المللی و مخفف کلمات Ingress Protection میباشد که بایک عدد 2 رقمی و یا 3 رقمی همراه است.
رقم اول مشخصه حفاظت در برابر ورود و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.
رقم دوم مشخصه درجه حفاظت در برابر نفوذ آب میباشد.
رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.
قم اول مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.
عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 50 میلیمتر
عدد 2 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 12 میلیمتر
عدد 3 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 2.5 میلیمتر
عدد 4 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 1 میلیمتر
عدد 5 : حفاظت در برابر گرد و غبار
عدد 6 : غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار
قم دوم مشخصه درجه حفاظت در برابر نفوذ آب میباشد.
عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت شده در برابر ریزش آب به صورت عمود
عدد 2 : حفاظت شده در برابر ریزش آب تا زاویه 15 درجه عدد 3 : حفاظت شده در برابرریزش آب تا زاویه 60 درجه
عدد 4 : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب از همه جهات
عدد 5 : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب به صورت جت
عدد 6 : حفاظت شده در برابر امواج دریا
عدد 7 : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب تا 1 متر
عدد 8 : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب در هر شرایطی
رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.
عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.225 ژولی
عدد 2 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.375 ژولی
عدد 3 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.5 ژولی
عدد 4 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 2 ژولی
عدد 5 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 6 ژولی
عدد 6 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 20 ژولی

دیدگاهتان را بنویسید